Wytyczne higieniczo-sanitarne dla kursu rysunku w czasie epidemii Covid-19 dla pracowni DOMIN Kraków

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mają zakaz przychodzenia do pracy, definitywnie powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum
 3. Obiekt zapewnia:
  1. osobom zatrudnionym płyn do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice.
  2. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej. Odległość pomiędzy stanowiskami stosuje się zgodnie z obowizującym rozporządzeniem.
 4. Obiekt deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
 5. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
 6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
 1. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z usługi w terminach wskazanych przez pracowników obiektu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
 2. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej stanowisk pracy oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektów udostępnianych klientom w ramach realizacji usługi.
 4. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia, w toaletach oraz każdej sali.
 5. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
 6. Obiekt zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy naukowych i przyborów osobistych.
 7. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, holu, toalet i stref, z których korzysta klient.
 8. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
 9. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
 10. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
 11. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy minimum 15 minut pomiędzy zajęciami.
 12. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m
 13. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe
 14. Klienci są zobowiązani do korzystania z przyłbic, które muszą nabyć we własnym zakresie. Można odsłonić nos i usta tylko jeżeli, w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jest to niezbędne. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, w uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej.
 15. Sale, w której odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
 16. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne: nosi osłonę nosa i ust oraz zachowuje bezpieczny dystans względem uczestników. W przypadku jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie
 17. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia. 
 18. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry obiektu.
 19. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.