Wytyczne higieniczo-sanitarne dla kursu rysunku w czasie epidemii Covid-19 dla pracowni DOMIN Kraków

1) Kurs przy organizacji zajęć uwzględniają niniejsze wytyczne.

2) Z zajęć mogą korzystać zdrowe osoby, bez objawów choroby zakaźnej.

3) Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w pracowni.

4) Zajęcia są realizowane w grupie.

5) W grupie może przebywać do 12 słuchaczy.

6) Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę

7) Z sali, w której prowadzone są zajęcia, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

8) Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

9) Uczestnicy używają własnych przyborów na zajęciach. Uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

10) Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do niepotrzebnych przedmiotów.

11) W sali odległości pomiędzy stanowiskami powinna wynosić min. 1,5 m

13) Po każdych zajęciach używany sprzęt zostanie zdezynfekowany lub zastąpiony nowym

12) Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

13) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.

14) Każdej grupie należy przypisać stałą salę i prowadzącego – ograniczenie mieszania się grup.

16) Prowadzący zajęcia i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący min. 1,5 m.

17) Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa,rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

18) W placówce na stanie będzie bezdotykowy termometr.

19) Należy uzyskać zgodę uczestników, a w przypadku słuchaczy niepełnoletnich zgodę ich rodziców, na pomiar temperatury ciała słuchacza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

20) Jeżeli słuchacz przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min, 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku słuchacza niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1) Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do: właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2) Przy wejściu do lokalu należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do pracowni.

3) Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do pracowni dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne

4) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.

5) Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników. *Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6) Wszyscy pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos.

6) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

7) Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

1) Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2) W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub osób z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do tzw.grupy podwyższonego ryzyka.

3) Jeżeli pracownik przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min, 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

* Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia: 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu.

Brak odpowiedzi w ciągu 2 tygodni zostanie potraktowany jako akceptacja i brak uwag do przyjętego reżimu.