REGULAMIN UCZESTNICTWA  W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ

Pracownię Rysunku DOMIN Kraków z dnia 01.09.2019

 1. Organizatorem Kursów jest Domin Kraków Pracownia Rysunku
  sp. z o.o. NIP: 6762512664 KRS: 0000634151 Adres: ul. Westerplatte 3/3,

31-033 Kraków.

 1. Kursy odbywają się w siedzibie pracowni pod adresem ul. Westerplatte

3/3, 31-033 Kraków, bądź w innym wskazanym przez Organizatora

miejscu (zajęcia plenerowe).

 1. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez

Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym

uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów

Dodatkowych.

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie

internetowej Organizatora domin-krakow.pl oraz w formie papierowej

znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Westerplatte 3/3, 31-033

Kraków.

 1. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem

zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 1. Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy lektorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 2. Szkoła nie oferuje Uczestnikom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik Szkoły deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie kursu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik Szkoły taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika w celu umilenia sobie czasu. Jest również dla wielu pracowników sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 • 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię

Rysunku Domin Kraków Pracownia Rysunku Sp. z o.o. z siedzibą w

Krakowie przy ulicy Westerplatte 3/3.

 1. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały

zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub

Zajęciach Dodatkowych.

 1. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia

rysunku, malarstwa, digital paintingu, kursy plastyczne, hobbystyczne,

akwarelowe, historii sztuki i wszystkie inne, cyklicznie prowadzone

zajęcia przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 1. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to

rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora

Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w

różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe,

otwarta pracownia, kursy wakacyjne i feriowe, maratony

przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć

odpłatnych bądź nieodpłatnych.

 1. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć

www.domin-krakow.pl

 1. Strona Facebookowa Organizatora– należy przez to rozumieć

https://www.facebook.com/dominkrakow

 1. Adres e- mail Organizatora –kontakt@domin-krakow.pl
 • 3 Cel Kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez

Organizatora jest:

 1. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie

rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;

 1. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i

malarstwa.

 1. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do

indywidualnych umiejętności Uczestników.

 1. Przedmiotem regulaminu jest realizacja zajęć mająca na celu edukację w zakresie rysunku.
 2. Przedmiot regulaminu będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą domyślną będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z   Punktu 18 Siła Wyższa usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.
 • 4 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię

Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów

Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach

wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat),

każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie

elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na

Stronie Internetowej Organizatora.

 1. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na

cały kurs z góry do czerwca włącznie z możliwością rezygnacji w

podanych terminach. Aby kontynuować kurs w kolejnym trymestrze nie

jest wymagane ponowne wysłanie formularza. Zapisu na kurs dla dzieci

“Dominek” dokonujemy na okres minimum jednego miesiąca, aby

kontynuować kurs w kolejnym miesiącu nie jest wymagane ponowne

wysłanie formularza.

 1. Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na cały rok i

koniecznością opłaty.

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez

Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu)

potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.

 1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem

zapoznania się i akceptacji Regulaminu

 1. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do

czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na

Stronie Internetowej Organizatora.

 1. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania

poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do

Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić

opuszczone zajęcia.

 1. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez

Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat

 1. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich

rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika

podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.

 1. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach

odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.

 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i

podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po

12 zajęć w trymestrze, łącznie 36 zajęć.

 1. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn

niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka

choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione

na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje

Uczestników.

 • 7 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej

na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie

Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach

poszczególnych Kursów.

 1. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o

którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny

najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach

Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez

Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”).

 1. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
 2. Płatność za trymestr w trzech ratach za cały kurs – płatna

najpóźniej do 10. dnia miesiąca rozpoczynającego dany trymestr

(„co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane

podczas zajęć i przesyłane drogą mailową.

 1. Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach za cały kurs –

płatna najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca („co miesiąc”).

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być

dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik

jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego

wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.

 1. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane

przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub poprzez

portal Przelewy24 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.

 1. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto

bankowe Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie

udziału w zajęciach.

 • 8 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie na 2 tygodnie

przed zakończeniem trymestru to jest: po 1 trymestrze (jesiennym) do

23 listopada, po 2 trymestrze (zimowym) do 23 marca

 1. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail

Organizatora, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem

kolejnego trymestru.

 1. Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu

zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena

promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony

na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”.

 1. Każda reklamacja rozpatrywana jest w indywidualnym trybie.
 • 9 Reklamacje
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

○ a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej

reklamację,

○ b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

○ c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności

uzasadniających roszczenie,

○ d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

 • 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną
 1. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca

otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie

wyznaczają innego terminu.

 1. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest

uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na

ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o

czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

 • 10 Organizacja Kursów
 1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu

Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za

pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do

przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na

Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie tylko po

uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail

Organizatora. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca

danego trymestru.

 1. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim

uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy

należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na

Adres e- mail Organizatora.

 1. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach

Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu

drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania

potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia

zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją

Pracownię.

 1. W ramach Kursu:
 2. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a

ewentualne nieobecności winny być ,być zgłoszone i odrobione.

 1. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów

zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do

okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię.

Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego

zajęcia w indeksie.

 1. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych.

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez

prowadzącego Kurs.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony

Facebookowej Organizatora.

 • 11 Sprawy Porządkowe
 1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do

przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym

Regulaminem.

 1. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we

wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia.

W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania

produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być

spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w

lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych.

Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni

będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.

 1. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania

spokoju innym Uczestnikom.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
 2. DOMIN informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony DOMIN. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego

nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator

zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu

Dodatkowego. 

 • 12 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do

nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio

wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).

 1. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni

każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej

 1. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od

siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w

Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich

Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń

Organizatora.

 • 13 Veteran room

Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na

wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były

uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje

darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”).

Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie

Internetowej Organizatora.

 • 14 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych

Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.

 1. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 2. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za

liczbę wybranych przez siebie tygodni

 1. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane.
 2. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie

Internetowej Organizatora.

 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do

działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w

Kursach/Kursach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie

wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych.

 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi

nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w

ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o

zakresie licencji zostały uregulowane

w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały

uregulowane

w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 1. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały

uregulowane

w załączniku nr 3 do Regulaminu.

 1. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie

drogą mailową.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie

mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
 2. Załącznik nr 1 – zakres licencji
 3. Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
 4. Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 i uchyla

wszystkie poprzednie regulaminy.

 • 16 Maraton Egzaminacyjny
 1. Przed egzaminami wstępnymi na Wydział Architektury oraz studia

artystyczne Pracownia organizuje intensywne kursy przed egzaminami.

 1. Uczestnicy Kursu Architektura i Kursu ASP mają możliwość

uczestnictwa w kursie “Maraton Egzaminacyjny” w promocyjnej cenie

 1. Warunkiem uzyskania zniżki jest : opłacenie w danym roku szkolnym 3

pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co

miesiąc”, opłata musi być wniesiona do momentu rozpoczęcia kursu.

 • 17 Obostrzenia związane z COVID-19

Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi DOMIN stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi: 

 1. a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.  
 2. b) DOMIN Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: [link do procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego] 
 3. c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 4. d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.
 • 18 Siła Wyższa
 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 4. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem. 
 5. Zgodnie z pkt. 3 podpunkt 6 Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytoryczny. 

6.W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

 1. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.

TABELA OPŁAT

Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w

ramach platformy domin-krakow.pl. Ceny szkoleń podane na stronie

uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie

obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i

jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie

obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za

“pojedyncze zajęcia”

Cena pojedynczych zajęć kursów “architektura”, “ASP”, “rysunek 12-15”,

“rysunek hobby”, “digital painting” to 100 zł.

Dostępne są następujące formy płatności:

 • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących

dostawców płatności on-line (Przelewy24.pl);

 • płatność tradycyjnym przelewem na podane konto bankowe

Załącznik nr 1

do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię

Rysunku DOMIN Kraków sp z o.o. z dnia 01.09.2019

Zakres licencji

Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w

domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum

Pracowni.

(„Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich

reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym

samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych

w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy

wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994

 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności:

udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w

zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek –

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie

wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieznaczony. Organizator

może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

Załącznik nr 2

do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię

Rysunku DOMIN Kraków sp z o.o. z dnia 01.09.2019

Ochrona Wizerunku

Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas

zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb

marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na

Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora.

Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego

wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących

zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.

Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z DOMIN. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie DOMIN bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie DOMIN, zajęć, wizerunku prowadzącego czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

Załącznik nr 3

do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię

Rysunku DOMIN Kraków sp z o.o. z dnia 01.09.2019

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK

1 Postanowienia ogólne

Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie : adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś

już absolwentem) oraz preferencji nauczania.

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę

zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Domin Kraków Pracownia Rysunku sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  ul.Westerplatte 3/3, 31-033 Kraków pod adresem:

www.domin-krakow.pl

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: kontakt@domin-krakow.pl , adres pocztowy: Domin Kraków Sp. z o.o., ul. Westerplatte 3/3, 31-033 Kraków

 1. W jaki sposób zdobywamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką na naszym kursie.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego;

– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DominKraków, którym jest:

– monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.domin-krakow.pl;

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania

kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.domin-krakow.pl;

– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania

spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres:

kontakt@domin-krakow.pl

 1. Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych?

– prawo dostępu

– prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych

– prawo do ograniczenia przetwarzania

– prawo do ich przenoszenia

– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany

wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (czyli do końca trwania kursu), a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i

rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać

wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych jest DOMIN Kraków Pracownia Rysunku sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Westerplatte 3/3, 31-033 Kraków,
  NIP: 6762512664 (zwana dalej: „Firmą”).
 • Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  1. nazwisko i imiona,
  2. adres e-mail,
  3. telefon,
  4. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  5. wiek,
  6. aktywność względem poszczególnych projektów,
  7. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług.
  8. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi.
  9. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów prawnych, zaleceń lub wytycznych

W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców. Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.

 • Cele przetwarzania danych
  1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
  2. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
  3. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów
  4. organizacja zajęć edukacyjnych
  5. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników
  6. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań
  7. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami
 • Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Na podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz. Lista podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych:
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland – https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland – https://policies.google.com/privacy

Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku.

Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.

 • Użytkownik korzysta z następujących praw:
  1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
  6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
  7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
  8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres kontakt@domin-krakow.pl określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.

 • Przechowywanie danych
  1. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  2. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
  3. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.